Андруник В. А., Бекеш Р. Р., Чирун Л. Б. Структурне моделювання процесів аналізу та синтезу технічного тексту

УДК 004.738.5
В. А. Андруник, Р. Р. Бекеш, Л. Б. Чирун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ
© Андруник В. А., Бекеш Р. Р., Чирун Л. Б., 2014
Подано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.
Ключові слова: породжувальні граматики, структурна схема речення, комп’ютерна лінгвістична система.
This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.
Key words: Generative grammar, structured scheme sentences, computer linguistic system.
Література – 57