Висоцька В. А. Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою

УДК 81:004.93
В. А. Висоцька
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИКИ РЕЧЕННЯ ПРИРОДНОЮ МОВОЮ
© Висоцька В. А., 2014
Наведено застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів. Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом. Контент у вигляді статей є основою інтернет-газети, за яким користувач шукає необхідну йому інформацію. За допомогою методу аналізу контенту власник системи може визначити достовірність та оперативність інформації, розміщеної в інтернет-газеті на інформаційному ресурсі. Завдяки цьому можна визначати популярність газети та здійснювати певні дії для збільшення кількості користувачів, підвищення популярності тощо. Розроблено загальні рекомендації з проектування архітектури систем аналізу контенту, які відрізняються від інших більшою деталізацією етапів та наявністю модулів опрацювання інформаційних ресурсів, що дають змогу ефективно та просто опрацьовувати інформаційні ресурси на рівні розробника систем.
Ключові слова: породжувальні граматики, структурна схема речення, комп’ютерна лінгвістична система, контент, аналіз контенту, інформаційний ресурс, система управління контентом.
This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language. This article suggests methods of content analysis for online newspaper. The model describes the processing of information resources systems of content analysis and simplifies the technology of content management system automation. General problems of syntactical and semantic content analysis and functional services of content management system are analysed. Content as articles is the base of online newspaper due to which the user is looking for the necessary information. Thanks to content analysis, the system owner can determine the reliability and efficiency of the information contained in the articles of online newspaper. With the help of this option you can determine the popularity of the newspaper and do some actions in order to augmenter the number of users. General recommendations in architectural design of content analysis systems are developed which, however, differ from existing by more detailed stages and availability of information processing module resources, allowing an efficient and easy to handle information resources at system developer’s stage.
Key words: generative grammar, structured scheme sentences, computer linguistic system, content, content analysis, information resource, content system management.
Література – 68