Давидов М. В., Лозинська О. В., Пасічник В. В. Інфологічна модель концептів української жестової мови

УДК 004.912
М. В. Давидов, О. В. Лозинська, В. В. Пасічник
Національний університет “Львівська політехніка»”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ІНФОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ
© Давидов М. В., Лозинська О. В., Пасічник В. В., 2014
Розроблено інфологічну модель концептів для побудови системи перекладу української жестової мови. Досліджено адекватність інфологічної моделі на корпусі паралельних речень «українська словесна мова – українська жестова мова». Оцінено якість системи перекладу з використанням інфологічної моделі концептів зменшення відсотка помилково перекладених слів у тих реченнях, які містили концепти, з 42,83 % до 34,58 % WER.
Ключові слова: українська жестова мова, корпус паралельних текстів, концепт, інфологічна модель, граматика.
Entity-relationship model of concepts for building a translation system of the Ukrainian Sign Language is developed. Adequacy of the entity-relationship model of parallel sentences "Ukrainian Spoken Language - Ukrainian Sign Language" is investigated. The evaluation quality of the translation system using the entity-relationship model concepts shows a reduction in the percentage of incorrectly translated words in those sentences that contained concepts, from 42,83 % to 34,58 % WER and from 18,35 % to 14,65 % PER.
Key words: Ukrainian Sign Language, bilingual corpora, concept, entity-relationship model, grammar.
Література – 20