Алєксєєва К. А., Пелещишин А. М. Застосування неповних і неточних даних в управлінні комерційними web-проектами

УДК 004.02;004.9
К. А. Алєксєєва, А. М. Пелещишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
ЗАСТОСУВАННЯ НЕПОВНИХ І НЕТОЧНИХ ДАНИХ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНИМИ WEB-ПРОЕКТАМИ
© Алєксєєва К. А., Пелещишин А. М., 2014
Описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комерційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик. Розроблено процедури зменшення рівня неповноти та неточності характеристик проекту на основі нечіткої логіки.
Ключові слова: web-проект, управління проектами, невизначеність даних, прийняття проектних рішень.
Ways and procedures of Project decision making in management of commercial web-projects under conditions of incomplete and inaccuracy of some are described in the paper. Principal factors of project decision making were analyzed, reasons and nature of project characteristics of incomplete and inaccuracy are defined. Procedures for reducing project characteristics of incomplete and inaccuracy levels based on fuzzy logic are developed.
Keywords: project, Project Management, data uncertainty, Project decision making.
Література – 12