Басюк Т. М., Василюк А. С. Особливості проектування високорейтингових Інтернет-ресурсів

УДК 004.652
Т. М. Басюк, А. С. Василюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОКОРЕЙТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
© Басюк Т. М., Василюк А. С., 2014
Описано особливості проектування високорейтингових ресурсів у глобальній мережі Інтернет, проаналізовано відомі засоби оцінювання рейтингу та наведено й проаналізовано чинники, які формують їх структуру. Досліджено показники пошукової оптимізації, що дало змогу аргументувати їх застосування при побудові інтернет-ресурсу. Розглянуто особливості побудови інформаційної архітектури та визначено «вузькі місця», які виникають у процесі проектування. Проаналізовано можливі схеми організації ресурсів із використанням плоскої та глибокої архітектур.
Ключові слова: вебометрика, інтернет-ресурс, рейтинг, архітектура.
This paper describes the design features of the high ranking of resources in the global Internet network, the analysis of known means of ranking estimation are presented, and the factors that shape their structure are analyzed. Indicators of search optimization are studied, which help to substantiate their use in the construction of Internet resources. Features of construction of information architecture and "bottlenecks" are identified that arise in the design process. The possible schemes of resources using a flat and deep architectures are analysed.
Key words: webometrics, internet resources, ranking, architecture.
Література – 10