Бойко Н. І. Методи та інструменти моделювання інформаційних процесів

УДК 658.5
Н. І. Бойко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
© Бойко Н. І., 2014
Обґрунтовано теоретичні положення, запропоновано методичні та практичні рекомендації, що дають змогу підвищити дієвість функціонування інформаційної системи. Проаналізовано основні принципи та методи моделювання інформаційних процесів та обґрунтовано методологію формування інформаційної системи. Сформовано системний підхід, що дає змогу врахувати загальні стратегічні цілі розвитку об’єднання та сформувати моделі та обмеження для одержання й інтерпретації системи підтримки прийняття рішень.
Ключові слова: метод, інструменти, методологія, моделювання, інформація, інформаційний процес, інформаційна система, системний підхід.
In the article the theoretical principles, methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system were proposed. The analysis of the basic principles and methods of modeling of information processes and methodology of forming an information system are justified. A systematic approach that allows to consider general strategic objectives of association and to form patterns and limits for receipt and interpretation of decision support systems was formulated.
Keywords: methods, tools, methodology, modeling, information, information processes, information systems, systems approach.
Література – 11