Григорович В. Г., Єгорова В. В. Генератор проектів системних трансформацій освітніх комплексів для дітей з особливими потребами

УДК 004.891.2
В. Г. Григорович, В. В. Єгорова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ГЕНЕРАТОР ПРОЕКТІВ СИСТЕМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОСВІТНІХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
© Григорович В. Г., Єгорова В. В., 2014
Подано принципи проектування та побудови інтелектуальної інформаційної системи генерування прогнозів, планів та рекомендацій щодо забезпечення якісних умов навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Запропоновано та обґрунтовано формування структури системи, проаналізовано наявні класи потенційних користувачів та їх системні ролі. Специфіковано вимоги до побудови та алгоритмів функціонування машини логічного виведення, послідовностей виконання дій у процесах інсталяції, верифікації, інтеграції та адміністрування інтелектуального генератора проектів. Розроблена інтелектуальна інформаційна система передбачає можливості щодо надання специфікацій та детальних рекомендацій з облаштування, технічної, технологічної, навчально-методичної підготовки навчального закладу. Автоматизовано генеруються пропозиції щодо здобуття додаткової освіти вчителями у випадках реорганізації процесів навчання, зорієнтованих на дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу.
Ключові слова: навчання, діти, особливі потреби, експертні системи.
The paper describes the principles of designing and building an intellectual information system to generate prognosis, plans and recommendations as to provide high-quality conditions of education of children with special needs in a comprehensive school. The forming of the structure of the system is proposed and substantiated, available classes of potential users and their systemic roles are analyzed. The requirements for building and algorithms of the operation of machine of logical inference, sequences of actions in processes of installation, verification, integration and administration of intellectual generator of projects are specified. The intellectual information system that is developed includes the opportunities to providing specifications and detailed advice on arranging technical, technological, educational and methodological school preparation. Automated generation of propositions of additional education of teachers in the cases of reorganization of processes of studying of children with special needs in ordinary schools is provided.
Keywords: education, children, special needs, expert systems.
Література – 14