Катренко А. В., Магац А. С. Імовірнісні та імітаційні моделі планування та управління в мультипроектному середовищі

УДК 004.9
А. В. Катренко, А. С. Магац, Д. С. Магац
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ІМОВІРНІСНІ ТА ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В МУЛЬТИПРОЕКТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
© Катренко А. В., Магац А. С., Магац Д. С., 2014
Розглянуто моделі формування портфеля проектів та розподілення ресурсів між проектами портфеля в умовах невизначеності, їхні переваги та недоліки, вплив організаційних структур та сучасних технологій розроблення програмного забезпечення на зменшення рівня невизначеності, обґрунтовано необхідність застосування імітації для отримання рішень з планування в мультипроектному середовищі, запропоновано структуру імітаційної моделі.
Ключові слова: портфель проектів, імовірнісна модель, імітація, ресурси, оптимізація, управління проектами, планування, екстремальне програмування.
In the paper considered the models of project portfolio’s formation and the allocation of resources between the portfolio projects under uncertainty, their advantages and disadvantages, the impact of organizational structures and modern software development technologies to reduce the uncertainty level, substantiated the necessity to use imitation to obtain decisions on planning in multi-project environment, offered structure of the simulation model.
Key words: project portfolio, probabilistic model, imitation, resources, optimization, project management, planning, extreme programming.
Література – 15