Катренко А. В., Пастернак О. В. Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій

УДК 004.9
А. В. Катренко, О. В. Пастернак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТУВАННЯ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
© Катренко А. В., Пастернак О. В., 2014
Розглянуто системні аспекти та особливості інвестування в галузі ІТ, стан ринку ІТ в Україні та тенденції його розвитку. Проаналізовано види та особливості інвестицій в ІТ, методи оцінювання інвестицій. Розроблено дерево цілей інвестування. Запропоновано загальну структуру алгоритму оцінювання інвестицій у галузі ІТ.
Ключові слова: інвестування, інформаційні технології, дерево цілей, алгоритм, метод оцінювання, ринок ІТ, дохід, ризик.
This article examines an issue of system aspects and investment features in IT sphere, state of IT market and its progress trend. An analysis of the types and investment features in IT, investment evaluation methods was implemented. Objectives tree was developed. A general algorithm structure for evaluating investment in IT branch was proposed.
Key words: investment, information technologies, objectives tree, algorithm, evaluation method, IT market, profit(income), risk.
Література – 10