Височин І. А. Міграційний чинник на головних етапах містобудування

УДК 711.4; 314.7
І. А. Височин
Сумський національний аграрний університет

МІГРАЦІЙНИЙ ЧИННИК НА ГОЛОВНИХ ЕТАПАХ МІСТОБУДУВАННЯ
© Височин І. А., 2015
У статті розглянуто активний вплив міграційного натиску (переміщень і розселення по території) на планувальну структуру поселень. Елементи системи розселення – центри, периферії, вуличні мережі, інженерні комунікації, житлові райони формують багаторівневі структури, які з’єднані функціональними і просторовими зв’язками. Містобудівний контекст у вивченні міграційних переміщень населення має на меті розробити механізм структурної реорганізації архітектурного середовища.
Ключові слова: міграція, міграційний чинник, міграційні потоки, міста-мегаполіси, міграційний наплив, архетип, системи розселення, трудові ресурси, містобудівний чинник.

In the article the active influence of migration pressure (displacement and resettlement of the territory) in the planning of the settlements.
Elements settlement system – centers, peripherals, street networks, utilities, residential areas form a multi-level structure, connected functional and spatial relationships. Town рlanning in the context of the study of migratory population movements aims to develop a mechanism restructuring of the architectural environment.
Key words: migration, migration factor, migration flows, megacities, migratory influx, archetype settlement system, human resources, urban development factor.

Література – 5