Берко А. Ю., Алєксєєва К. А. Опрацювання неоднорідних даних в інформаційних ресурсах WEB-систем

УДК 004.652

А. Ю. Берко1, К. А. Алєксєєва2
2Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра загальної екології та екоінформаційних систем,
2кафедра соціальних комунікаціх та інформаційної діяльності

ОПРАЦЮВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ ДАНИХ В IНФОРМАЦIЙНИХ РЕСУРСАХ web-СИСТЕМ
© Берко А. Ю , Алєксєєва К. А., 2015

Описано метод інтегрованого опрацювання неоднорідних інформаційних ресурсів web-систем, який ґрунтується на моделі подання даних як узгодженого поєднання значень, правил їх зображення, правил інтерпретації та структури. Метод передбачає декомпозицію загального процесу на підпроцеси інтеграції значень, синтаксису даних, семантики і структури. Перевагою такого підходу до інтеграційних процесів є можливість їх виконання на рівні метасхем даних, що зменшує кількість звернень до власне даних web-систем, обсяги яких можуть бути значними.
Ключові слова: web-ресурс, значення даних, інтеграція даних, розподілені системи даних, неоднорідні дані.

In the paper the method of integrated processing of heterogeneous information resources web-systems is described. This method is based on the model of data description as a coherent combination of data values, rules of data representation, interpretation rules and data structure. The method involves decomposition of general process into subprocesses of data values integration, data syntax integration, semantics and structure integration. The advantage of this approach is that the integration process can be performed at data metascheme level. It allows to reduce the number of access operation to very large data sets of web-systems.
Key words: web-resource, data value, data integration, distributed data systems, heterogeneous data.

Література – 10