Висоцька В. А., Чирун Л. В. Формальна модель опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції

УДК 004.738.5

В. А. Висоцька1, Л. В. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення

ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ
© Висоцька В. А., Чирун Л. В, 2015

Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональ¬них сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистему управління комерційним контентом.
Ключові слова: Web-ресурс, контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, кон¬тентний пошук, система електронної контент-комерції.

The main problems of electronic content commerce are analyzed and functional services of commercial content management are explored. The proposed method gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic commerce systems. It also enables the implementation of the commercial content management subsystem.
Key words: Web resources, content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce systems.

Література – 3