Верес О. М. Онтологія очищення даних

УДК 004.652

О. М. Верес
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОНТОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ДАНИХ
© Верес О. М., 2015

Описано етапи процесу очищення даних у СППР. Запропоновано та описано концепти онтології очищення даних. Проведено аналіз методів і технологій очищення даних на кожному з етапів процесу з врахуванням його особливостей. Побудована онтологія очищення даних для методологічної систематизації методів у реалізації функціональних елементів моделі СППР.
Ключові слова: дані, метод, онтологія, сховище даних, прийняття рішення, система підтримки прийняття рішень.

This article describes the steps to clear data in the DSS. The ontology concepts of clear data were proposed and described. The analysis of methods and data cleansing technology were carried out at every stage of the process, taking into account its features. Built The ontology of data cleaning techniques for methodological systematization of functional elements in the implementation model of DSS was built.
Key words: data, method, ontology, Data Warehouse, decision making, Decision Support System.

Література – 15