Кульчицький І. М., Шандрук У. С. Вплив орфографії на частоту букв у текстах

УДК 811.161.2’33:519.25

І. М. Кульчицький, У. С. Шандрук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

Вплив орфографії на частотНІСТЬ букв у текстах
© Кульчицький І. М., Шандрук У. С., 2015

Розглянуто один із важливих напрямків квантитативних досліджень мови та мовлення – вивчення інформаційно-статистичних властивостей тексту. Здійснено спробу перевірки на творах Леся Мартовича впливу орфографії на відносну частотність букв у текстах. Зроблено відповідні висновки.
Ключові слова: квантитативні дослідження, частота букв, орфографія, відносна частота, Лесь Мартович.

The article is dedicated to one of the most important areas of quantitative studies of language and speech that is the study of information and statistical properties of text. On the basis of works by Les Martovych an attempt was made to verify impact of spelling on the relative frequency of letters in the text. A number of relevant conclusions were made.
Key words: quantitative study, frequency of letters, spelling, relative frequency, Les Martovych.

Література – 35