Артеменко О. І., Єгорова В. І., Федченко В. М. Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів

УДК 004.825, 004.942

О. І. Артеменко 1, В. В. Єгорова 2, В. М. Федченко 1
1Буковинський університет,
кафедра автоматизованих систем управління.
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЕКСКУРСІЙНИХ МАРШРУТІВ
© Артеменко О. І., Єгорова В. В., Федченко В. М., 2015

Створено інтелектуальну систему аналізу екскурсійних маршрутів. На її основі розроблено базу знань для дорадчого засобу вибору екскурсійного маршруту. Проаналізовано результати останніх досліджень технологій аналізу даних просторового переміщення туристів. Розроблено засоби збирання, обробки та аналізу даних про переміщення та витрати туристів під час екскурсій. Отримані результати комп’ютерних розрахунків дають змогу визначити тенденції в прийнятті рішень туристами на екскурсіях та стануть основою бази знань майбутньої експертної системи оптимізації екскурсійного маршруту.
Ключові слова: екскурсійні маршрути, інформаційні технології, інтелектуальні системи, туристична інфраструктура.

An intelligent system for sightseeing tour was developed. Using the results of sightseeing tours analysis the knowledge base was created for advisory program tool for tour route selection and real-time tracking. An analysis of recent researches in data mining of tourist spatial movement was made. Program tools for data collection, processing and analysis of movement and tourist expenditures during the sightseeing tour were developed. The results of computer simulations can determine trends in tourist decision making on sightseeing tours and will form the basis of future knowledge base of the tour route optimization expert system.
Key words: sightseeing tours, information technology, intelligent systems, tourism infrastructure.

Література – 16