Бойко Н. І. Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами

УДК 007.51(075.8)

Н. І. Бойко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж.

БАГАТОВИМІРНЕ ПОДАННЯ ДАНИХ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ
© Бойко Н. І., 2015

Обґрунтовано теоретичні положення, наведено методичні та практичні реко¬мендації, що дають змогу підвищити дієвість функціонування інформаційної системи. Наведено результати аналізу основних принципів та методів управління проектами інформаційних процесів та обґрунтовано методологію формування корпоративної ін¬формаційної системи управління проектами. Розглянуто процес створення ІТ-проекту, що дає змогу врахувати загальні стратегічні цілі розвитку, об’єднання та формування моделі для експлуатації системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано методику інтелектуального аналізу даних за допомогою OLAP-кубів.
Ключові слова: метод, інструменти, методологія, моделювання, інформація, управління проектами, інформаційний процес, інформаційна система, інформаційна технологія, корпоративна інформаційна система управління проектами.

The article presents the theoretical principles and proposes methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system. The analysis of the basic principles and techniques of project management and information processes is presented and methodology of corporate information systems project management is grounded. The process of creating IT project, which allows for the overall strategic goals of development, consolidation and formation model for the operation of a decision support system, is described. Data mining technique using OLAP-cubes is analysed.
Key words: methods, tools, methodology, modeling, information, project management, information processes, information systems, information technology, enterprise information system project management.

Література – 17