Веретеннікова Н., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення електронної науки: досвід американських колег

УДК 023

Н. В. Веретеннікова, Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАУКИ: ДОСВІД АМЕРИКАНСЬКИХ КОЛЕГ
© Веретеннікова Н. В., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., 2015

Розглянуто методологічні засади електронної науки, сформульовано базові концепти феномену електронної науки, описано особливості та переваги інформаційного забезпечення електронної науки за кордоном, також звернено увагу на ті лінгвістичні поняття, які найчастіше зустрічаються при дослідженні особливостей її розвитку.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, електронна наука, інформаційно-комунікаційна інфраструктура, життєвий цикл даних, бібліотека, бібліотекар.

In this article the methodological principles of eScience are described, the basic concepts of the phenomenon of eScience are formulated, the features and advantages of eScience information support abroad are outlined, also it is drawn attention to the linguistic concepts that are often occurred during the study of its development.
Key words: information support, e-Science, cyber infrastructure, research cycle of data, library, librarian.

Література – 40