Галущак М. О., Бунь Р. А. Просторове моделювання та аналіз процесів емісії парникових газів під час видобування і перероблення кам’яного вугілля у Польщі

УДК 004.942

М. О. Галущак, Р. А. Бунь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної математики

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПІД ЧАС ВИДОБУВАННЯ І ПЕРЕРОБЛЕННЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ У ПОЛЬЩІ
© Галущак М.О. Бунь Р.А., 2015

Розроблено математичні моделі для просторового аналізу процесів емісії парникових газів, які виникають при видобуванні і переробці кам’яного вугілля у Польщі. Створено цифрову карту розміщення шахт і коксовень. Удосконалено геоінформаційну технологію, за допомогою якої сформовано георозподілену базу даних і здійснено необхідні обчислення. Отриманні оцінки емісій парникових газів представленні за допомогою цифрових карт.
Ключові слова: геоінформаційна технологія, математичне моделювання, емісії парникових газів, просторова інвентаризація, вугільна промисловість.

Mathematical models for the spatial analysis of the processes of greenhouse gases emission from the mining and transformation of coal in Poland were elaborated. The digital maps of mines’s and coking’s places were created. GIS technology, which makes it possible to form a geo-distributed database was improved and the necessary calculations were done. The obtained assessment of greenhouse gas emissions was represented by the digital thematic map.
Keywords: geoinformation technology, mathematical modeling, greenhouse gas emission, spatial inventory, coal industry.

Література – 13