Катренко А. В., Пастернак О. В. Математичні моделі інвестування в галузі інформаційних технологій

УДК 004.9

А. В. Катренко, О. В. Пастернак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ІНВЕСТУВАННЯ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
© Катренко А. В., Пастернак О. В., 2015

Розглянуто основні фактори, що впливають на ефективність інвестицій в ІТ, досліджені їх структурні складові та вплив на ефективність інвестування. Запропоновано багатокритерійну модель розподілення інвестицій в ІТ за періодами та обрання початкового моменту інвестування, проаналізовано можливі методи отримання рішень на ній та розроблено рекомендації щодо застосування цих методів.
Ключові слова: інвестування, інформаційні технології, критерій якості, математична модель, методи отримання рішень.

This article examines a question of basic factors that affect the efficiency of IT investments. Structural components and the effect on investment were investigated. A multi objective model of investment allocation in IT for the period and election of the initial date of investment was proposed. The methods for making decision and elaborated recommendations for using these methods were analysed.
Key words: investment, information technologies, quality criterion, mathematical model, methods for making decision.

Література – 18