Золотарьова І., Плоха О. Використання можливостей Microsoft Onenote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентів

УДК 004.415:374.1

Ірина Золотарьова, Олена Плоха
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ MICROSOFT ONENOTE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА ГРУПОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

© Золотарьова Ірина, Плоха Олена, 2015

Узагальнено підходи щодо організації дистанційного навчання та демонстрації можливостей Microsoft OneNote як ефективного інструменту, який може забезпечити спільну роботу студентів. Особливу увагу приділено визначенню основних етапів процесу організації дистанційного навчання, вимог до навчального матеріалу, а також структурі навчального матеріалу.
Ключові слова: інформатизація навчання, комунікативні компетентності, спільне навчання, дистанційне навчання, інструменти дистанційного навчання

This article is devoted to generalization of approaches to distance education and demonstration of Microsoft OneNote experience using as an effective tool to provide a common students’ work. Particular attention is given to the main stages of distance education, requirements for educational material and training material structure.
Key words: informatization of education, communicative competence, collaborative learning, distance learning, distance learning tools.

Література 7