Захар О. Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики

УДК 378:371.13

Ольга Захар
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

© Захар Ольга, 2015

Розглянуто досвід працівників Миколаївського обласного інституту післядиплом¬ної педагогічної освіти щодо запровадження очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів інформатики із використанням можливостей платформи дистан¬ційного навчання Moodle, сервісів Веб 2.0 як нових форм безперервної освіти вчителів інформатики, визначення чинників, що перешкоджають професійному розвитку вчи¬телів, та особливостей застосування технологій дистанційного навчання у системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики.
Ключові слова: підвищення кваліфікації, післядипломна педагогічна освіта, технології дистанційного навчання, дистанційне навчання.

The article is discusses the operational experience of teachers Mykolayiv Regional In-service Teacher Training Institute, to introduce blended improvement of professional skill’s form computer science teachers using the ability of distance learning platform’s Moodle, services Web 2.0, as new forms of life-long learning computer science teachers, determine the factors that prevent from professional development of teachers, and features the use of distance learning technologies in system improvement of professional skill.
Key words: improvement of professional skill, postgraduate education, e-learning technologies, distance learning.

Література 6