Слюсарчук Ю., Джавала Л., Угрин Л. Компетентнісний підхід до підготовки іт-фахівців на основі проектного навчання

УДК 37.044.588

Юрій Слюсарчук, Любомира Джавала, Леся Угрин
Національний університет “Львівська політехніка”

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ

© Слюсарчук Юрій, Джавала Любомира, Угрин Леся, 2015

Досліджено проблеми якості ІТ-освіти, а саме підвищення рівня професійних компетентностей майбутніх фахівців на основі технологій проектного навчання. Оцінювання показників сформованості компетентностей під час проектно-орієнто¬ваного навчання ґрунтується на Скрам-методології з використанням інструментів середовища Moоdle.
Ключові слова: проектно-орієнтоване навчання; компетенція; модель компетент¬ності; освітній простір; IT-фахівець.

The work is devoted to research of the IT education quality, namely professional competencies improvement of future professionals through project-based learning technologies. Evaluation indicators of competencies formation in project-based learning is based on Scrum-methodology using the tools of Moodle environment.
Key words: project-oriented learning; competence; model of competence; educational environment; IT-specialist.

Література 14