Сусь Б., Тмєнова Н. Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях

УДК 709.4;710.5

Богдан Сусь, Наталія Тмєнова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНТЕРАКТИВНІ ДЕМОНСТРАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

© Сусь Богдан, Тмєнова Наталія, 2015

Показано, що самостійну навчальну та дослідницьку діяльність студентів можна активізувати через застосування різних форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників, що містять інтерактивні демонстрації, та залучення студентів до проведення відповідних нескладних дослідів. Для прикладу розглянуто електронний курс з комп’ютерної графіки, а саме вивчення концепцій колірних моделей.
Ключові слова: комп’ютерна графіка, колірні моделі, змішування кольорів, самостійна розумова діяльність, самостійні демон¬страційні досліди, електронні курси, програмовані мікроконтролери.

It is shown that an independent educational and research activities of students can be activated by applying different forms and methods of teaching using electronic training manuals that contain interactive demonstrations, and attract students to the related simple experiments. As an example, examined the electronic course on computer graphics, with the study of color model concepts.
Key words: computer graphics, color models, color mixing, independent mental activity, independent demonstration experiments, e-courses, programmed microcontrollers.

Література 8