Шелестова А. Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ

УДК 378.4+004.75

Анна Шелестова
Харківська державна академія культури

КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ВНЗ

© Шелестова Анна, 2016

Розглянуто значення та вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток та вдосконалення інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ. Окреслено тенденції подальшого розвитку та вдосконалення процесів інформатизації ВНЗ.
Ключові слова: ВНЗ, електронний навчальний документ, інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет-сервіс, Інтернет-технології, інформаційно-навчальне середовище ВНЗ, хмарні сховища даних, он-лайн редактори документів.

Importance and influence of information and communication technologies on the development and improvement of the information and education environment of the modern university are considered. Trends of the further development and improvement of informatization processes of the university are outlined.
Key words: university, e-learning document, information and communication technologies, Internet-service, Internet-technologies, informatively-education environment of the university, cloud storage, online document editors.

Література 9