Пелещишин А., Корж Р., Трач О. Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ

УДК 004.773.2

Андрій Пелещишин, Роман Корж, Ольга Трач
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ З ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ ВНЗ

© Пелещишин Андрій, Корж Роман, Трач Ольга, 2015

Розглянуто методи та засоби реалізації заходів та етапів формування цілісного інформаційного образу вищого навчального закладу, а саме таких етапів: планування входження в генератори, підготовка інформаційного ресурсу, входження в генератори, стаціонарна інформаційна діяльність, комплексна верифікація результатів. Описано цикли та алгоритм, що є ключовими для якісного та ефективного виконання робіт підрозділами для формування інформаційного образу ВНЗ.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, інформаційна діяльність, інформаційний образ, інтернет-маркетинг.

In the article the methods and means of implementing measures and stages of building a single information image of the university, namely the following steps: planning entry into the generators, training information resource, entering the generators, stationary information activities, comprehensive verification of the results. Describes the cycles and the algorithm that are key to qualitative and effective execution of work units for forming the information image of the university.
Key words: university, information activities, information image, Internet marketing.

Література 20