Басюк Т. М. Забезпечення процесу візуалізації даних у середовищі відкритих систем

УДК 519.173:004.92

Т. М. Басюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ

© Басюк Т. М., 2015

Описано особливості проведення процесу відображення даних, представлених у матричній формі на площині. Проаналізовано відомі методи візуалізації даних та визначено відсутність механізмів із коректного відображення даних, представлених матрицями із забезпеченням критеріїв візуалізації. З огляду на те було запропоновано методики: відображення ідентифікаційних міток; моделювання міжвершинних відстаней та розташування вершин з погляду зручності сприйняття та оцінювання. Здійснено функціональну реалізацію системи згідно з профілями побудови відкритих гетерогенних систем.
Ключові слова: візуалізація, матриця, відкрита система, ідентифікаційна мітка, вершина графу, профіль.

The article describes the features of the process of displaying data presented in matrix form on the plane. Analysis of known methods of data visualization that showed a lack of mechanisms from the correct data displays presented by matrices with the provision of visualization criteria was conducted. Considering this fact, the following methods were proposed: the display of ID tags; modelling between vertex distance and the location of tops in terms of ease of perception and evaluation. Functional implementation of the system under construction profiles of open heterogeneous systems is carried out.
Key words: visualization, matrix, open system, ID tags, top graph, profile.

Література – 19