Годич О. В., Пасічник В. В., Прокопів Ю. О., Чайківський Н. Б. Фрактальні об’єкти як засіб уніформного проектування функцій інформаційних систем

УДК 004.43

О. В. Годич2, В. В. Пасічник1, Ю. О. Прокопів1, Н. Б. Чайківський2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
2ТзОВ “Філден Менеджмент Сервісез Європа”

ФРАКТАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ ЯК ЗАСІБ УНІФОРМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ФУНКЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Годич О. В., Пасічник В. В., Прокопів Ю. О., Чайківський Н. Б., 2015

Побудова надійних програмних систем залишається однією з найскладніших проблем в області розроблення програмного забезпечення. Із нашого досвіду це пов’язано із неузгодженістю між архітектурою програмного запезпечення на мікро- (об’єкти) та макро- (системні компоненти) рівнях, а з погляду використання – із неузгодженістю між предметною областю та її сприйняттям користувачами різних рівнів. Ми вважаємо, що ці два фактори пов'язані між собою і можуть бути вирішені на рівні архітектури інформаційної системи. Фрактальні об’єкти є підходом до архітектури програмного забезпечення із орієнтацією на предметну область з цілісним об’єктно-орієнтованим архітектурним стилем в своїй основі. Формалізується спосіб для проектування й забезпечуються технічні засоби для побудови ресурсно-орієнтованих програмних систем із прозорою предметною (онтологічною) областю. Прозорість предметної області надає засоби різним зацікавленим сторонам (зокрема користувачам та розробникам) для використання і підтримки еволюції програмної системи.
Ключові слова: предметні онтології, архітектури інформаційних систем, проектування інформаційних систем, розроблення інформаційних систем.

Constructing reliable enterprise software systems remains one of the most difficult problems in Software Engineering. Our experience is such that from the engineering perspective this is attributed to an impedance mismatch between software architecture at the micro (objects) and macro (system components) levels, and from the utilisation perspective -- to an impedance mismatch between the business domain model and its perception by different system's stakeholders. We argue that these two factors are related, and can be resolved at the level of information systems architecture. Fractal Objects is an approach to software architecture with the domain orientation and holistic object-oriented architectural style at its core. It formalises a way for designing and provides technical means for constructing resource-oriented software systems with a transparent domain (ontological) model. The domain model transparency empowers all system stakeholders (including end-users and developers) to better utilise and support evolution of an enterprise software system.
Key words: domain ontologies, information system architectures, information systems design, information systems development.

Література – 15