Грицик В. В. Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних у реальному часі

УДК 004; 004.02;004.35;004.9

В. В. Грицик
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

БАЗОВІ СИСТЕМНІ СТРУКТУРИ СИНТЕЗУ СИСТОЛІЧНИХ СИСТЕМ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

© Грицик В. В., 2015

Досліджено базові системні структури синтезу складних систем комп’ютерного зору для реалізації інформаційно-аналітичних систем реального часу. Описано апаратно-орієнтований метод відеопотоків, метод визначення класів функцій, що дозволяють розпаралелювання, та метод синтезу систем паралельного опрацювання даних.
Ключові слова: розпаралелювання алгоритмів синтезу, обробка даних, єдина обчислювальна середовище, провайдер в реальному часі, вплив паралельних інформаційних технологій.

The basic system structures of synthesis of complex computer systems for the implementation of information-analytical systems in real time are studied in this paper. Namely hardware-based video streaming method, the method of determining the classes of functions that allow parallelization and the method of synthesis of parallel data processing are described.
Key words: paralleling synthesis algorithms, data processing, uniform computing environment, providing real-time, Impact of parallel information technologies.

Література – 28