Камінський Р. М., Нич Л. Я., Шаховська Н. Б. Формальне подання діяльності користувача з виявлення інформаційно-значущих об’єктів

УДК 681.3.06.003.1:004.369.6

Р. М. Камінський, Л. Я. Нич, Н. Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФОРМАЛЬНЕ ПОДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРИСТУВАЧА З ВИЯВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ОБ’ЄКТІВ

© Камінський Р. М., Нич Л. Я., Шаховська Н. Б., 2015

Розглянуто діяльність користувача щодо пошуку інфораційно-значущих об’єктів розв’язання поставленої перед ним задачі. Для формалізації цієї діяльності використано апарат теорії множин. Наведено математичні моделі формулювання запиту, аналізу документів у видачі та відбір інформаційних об’єктів для розв’язання поставленої перед користувачем задачі. Крім того, розроблено моделі в аспекті інтелектуальної діяльності користувача та когнітивних процесів. Наведено результати експериментальних досліджень з такими пошуковими системами, як Google, Yandex, МЕТА, Rambler, Yahoo. Для оцінювання ефективності інформаційного пошуку знайдені документи поділені на пертинентні, релевантні та нерелевантні. Ефективність пошуку визначено відношенням кількості пертинентних та релевантних документів до кількості всіх документів у видачі. Інформаційні характеристики пошукових систем запропоновано враховувати відповідним коефіцієнтом.
Ключові слова: інформаційна система, інформаційний пошук, пошукова діяльність, пертинентність, релевантність, модель користувача, когнітивний процес, інтелектуальна діяльність.

The user activity for finding informative meaningful objects needed to solve the problem is considered. To formalize this activity, set theory is used. The mathematical models of formulation of request, analysis of the issued documents and selection of information objects for the solution to the user problem are presented. In addition, mathematical models of intellectual activitiesof user and cognitive processes are developed. The experimental results of the search engines such as Google, Yandex, META, Rambler, Yahoo are given. To evaluate the effectiveness of information retrieval the found documents were divided by pertinent, relevant and irrelevant. Search Performance Ratio is determined with the ratio of pertinent and relevant documents to the number of all the documents in issue. It is advised to take into account information characteristicsof the offered search engines with appropriate coefficient.
Key words: information system, information retrieval, search activity, pertynent, relevance, user model, cognitive process, intellectual activity.

Література – 10