Кучковський В. В., Висоцька В. А., Нитребич С. З., Оливко Р. М. Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу Web-ресурсів в межах регіону

УДК 004.738.5

В. В. Кучковський, В. А. Висоцька, С. З. Нитребич, Р. М. Оливко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АНАЛІЗУ WEB-РЕСУРСІВ В МЕЖАХ РЕГІОНУ

© Кучковський В. В., Висоцька В. А., Нитребич С. З., Оливко Р. М., 2015

Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом. Швидкий темп росту глобальних мереж та електронної контент-комерції сприяють спрощенню процесу публікації та модерації статей, у результаті чого запропоновано інтелектуальну систему прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань. Розглянуто питання розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів в інтернет-системах. Сформульовано новий підхід до застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови таких систем. Розроблено методи опрацювання контенту та інформаційного ресурсу. Розроблено програмні засоби опрацювання контенту та інформаційного ресурсу.
Ключові слова: контент, інформаційний ресурс, контент-аналіз, бізнес-процес, система управління.

This article presents the content analysis techniques for online newspapers. The model describes the processing of information resources in content analysis and simplifies automation technology of content management. In this paper the basic problem of the syntactic and semantic analysis of content and functionality of content management services is analysed. The fast growth of global networking and online content-commerce simplified process of publishing and moderation of articles. As a result Marketing Intellectual System for Online Publishing was proposed. The article discusses the development of unified methods and software tools for processing information resources in the Internet systems. A new approach to application and implementation of business processes is formulated for the construction of these systems. The methods of content and information resource processing are developed. Software tools for content processing are developed.
Key words: content, information resource, content analysis, business-process, content management system, content lifecycle.

Література – 35