Кушнірецька І. І., Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. Проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних на основі технології mash-up

УДК 004.652

І. І. Кушнірецька1, О. І. Кушнірецька1, А. Ю. Берко2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СЛАБОСТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ MASH-UP

© Кушнірецька І. І., Кушнірецька О. І., Берко А. Ю., 2015

Описано проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних з використанням технології Mash-Up. Охарактеризовано функціональні вимоги до системи динамічної інтеграції даних на основі технології Mash-Up. Запропоновано алгоритм побудови онтологічної моделі всіх систем, що інтегруються та алгоритм отримання інформаційних ресурсів із системи, що інтегрується. Розглянуто архітектуру та принципи роботи системи Shares and Discounts Mashup динамічної інтеграції слабоструктурованих даних.
Ключові слова: динамічна інтеграція, технологія Mash-Up, проектування Mash-Up системи, архітектура Mash-Up системи.

This paper describes the designing of semi-structured data dynamic integration system using Mash-Up technology. The functional requirements to dynamic data integration system based on Mash-Up technology have been characterized. The algorithm of ontological models construction of all integrated systems and the algorithm of information resources getting from the integrated system has been proposed. The architecture and functional principles Shares and Discounts Mashup system of semi-structured data dynamic integration has been considered.
Key words: dynamic integration, Mash-Up technology, Mash-Up system designing, Mash-Up system architecture.

Література – 8