Мельникова Н. І. Особливості опрацювання медичної інформації для систем підтримки прийняття лікувальних рішень

УДК 004.652.4+004.827

Н. І. Мельникова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра “Інформаційні системи та мережі”

ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ЛІКУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ

© Мельникова Н. І., 2015

Проаналізовано основні підходи до опрацювання персоналізованої медичної інформації для прийняття лікувальних рішень і як засіб її реалізації запропоновано архітектуру системи підтримки прийняття лікувальних рішень, проаналізовано отримані результати. Окреслено основні етапи аналізу медичної інформації засобами системи підтримки прийняття лікарських рішень, що дають змогу декомпонувати керівні процеси і описують відношення між керівними потоками та деталізують послідовність використання методів представлення даних у системі.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, лікувальна експертна система, архітектура інформаційної технології.

The article has analyzed the main approaches to the processing of personalized medical information for medical decision making and a tool of implementing it has proposed the system of support medical decision-making, the architecture of this system and the analysis of the results have been done. Here the main stages of analysis of medical information by tools of medical decision support solutions are presented. That enables the decomposition of control process and describes the relationship between management of streams and detalisation of sequence of used methods of presenting data in the system.
Key words: support decision making system, treatment expert system, architecture of information technology.

Література – 10