Микіч Х. І., Буров Є. В. Методи подання та опрацювання знань у системах зі ситуаційною обізнаністю

УДК 004.9

Х. І. Микіч, Є. В. Буров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ПОДАННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ЗІ СИТУАЦІЙНОЮ ОБІЗНАНІСТЮ

© Микіч Х. І., Буров Є. В., 2015

Розглянуто методи подання та опрацювання знань у системах зі ситуаційною обізнаністю. Наведено визначення та математичну формалізацію понять ситуації та ситуаційної обізнаності. Також проаналізовано комп’ютерний процес отримання ситуаційної обізнаності з використанням онтологій. Описано базову онтологію та архітектурні фреймворки для систем онтологічного моделювання.
Ключові слова: ситуація, ситуаційна обізнаність, базова онтологія, фреймворк.

In the article, the methods of representation and processing of knowledge in systems with situational awareness are described. The definitions of concepts and mathematical formalization of situation and situational awareness are discussed. Also, the process of getting situational awareness using ontologies is analyzed. We describe the core ontologies and ontological frameworks for modeling systems with situational awareness.
Key words: situation, situational awareness, core ontology, framework.

Література – 41