Пасічник В. В., Савчук В. В. Інтелектуальна система “мобільний інформаційний асистент туриста”: функціональні та технологічні особливості

УДК 004.891.2

В. В. Пасічник, В. В. Савчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА “МОБІЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСИСТЕНТ ТУРИСТА”: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

© Пасічник В. В., Савчук В. В., 2015

Подано загальний опис та формулювання мети, змісту, функціональних та технологічних особливостей програмно-алгоритмічного комплексу, який реалізує концепт інтелектуальної системи “Мобільний інформаційний асистент туриста”, який розробляють науковці Національного університету “Львівська політехніка”. В роботі наведено та проаналізовано основні проблемні ситуації, які виникають у процесі створення інтелектуальної інформаційної системи такого класу та методи і способи їх подолання. Формальний опис проекту інтелектуальної системи МІАТ подано в нотації UML, наведено відомості щодо стану та перспектив розроблень сучасних мобільних інформаційних застосунків, зорієнтованих на потреби туриста. Автори визначили суттєві функціональні особливості системи МІАТ та сформували базові вимоги до методів та засобів, які використовуватимуться при її проектуванні та програмно-алгоритмічній реалізації.
Ключові слова: туристична галузь, планування маршрутів та подорожі, інформаційно-технологічний супровід туриста, програмно-алгоритмічні мобільні застосунки, інформаційні системи, проектування інформаційних систем, інтелектуальні інформаційні технології, системи підтримки прийняття рішень.

The main objective of the article is to present general description and statement of purpose, content, functional and technological features of software and algorithmic complex that implements the concept of intelligent system “Mobile tourist information assistant”, developed by scientists from the National University “Lviv Polytechnic”. In the work the basic problem situations that arise in the process of creating intellectual information system of this class and methods and ways to overcome them are presented and analyzed. The formal description of the intellectual system MIAT is presented in notation UML, information on the status and prospects of developed modern mobile information applications oriented to the needs of tourists are also presented. The authors have identified a number of essential functional features of the system MIAT, and have formed the basic requirements for the methods and means to be used in its design and algorithmic implementation.
Key words: tourism, trip and route planning, information and technological support, tourist mobile applications, information systems, designing information systems, intelligent information technologies, decision support systems.

Література – 20