Бігдай М. О. Лексикографічна база даних на основі лексико-семантичних груп дієслів української мови

УДК 81’ 33

М. О. Бігдай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

ЛЕКСИКОГРАФІЧНА БАЗА ДАНИХ НА ОСНОВІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

© Бігдай М. О., 2015

Розглянуто основні переваги комп’ютерної лексикографії над традиційною. Обґрунтовано доцільність представлення семантичних характеристик дієслів у лекси¬кографічній базі даних. За інформаційною теорією лексикографічних систем побудовано лексикографічну базу даних лексико-семантичних груп дієслів української мови.
Ключові слова: формальна модель, лексикографічна база даних, інформаційна теорія лексикографічних систем.

The article deals with the main advantages of computer lexicography comparing to the traditional one. The expediency of presenting the semantic characteristics of verbs in lexicographic database is proven. On the basis of the information theory of lexicographic systems the lexicographic database of lexical-semantic groups of the Ukrainian verbs is built.
Key words: formal model, lexicographic database, information theory of lexicographical systems.

Література – 10