Литвин В. В., Висоцька В. А., Досин Д. Г., Гірняк М. Г. Розроблення методів та засобів побудови інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів з використанням онтологічного підходу

УДК 004.9

В. В. Литвин, В. А. Висоцька, Д. Г. Досин, М. Г. Гірняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

© Литвин В. В., Висоцька В. А., Досин Д. Г., Гірняк М. Г., 2015

Розглянуто питання розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів. Розроблено формальний опис процесу опрацювання текстового контенту. Сформульовано новий підхід до застосування та впровадження бізнес-процесів.
Ключові слова: контент, онтологія, інформаційний ресурс, бізнес-процес, система управління контентом, життєвий цикл контенту.

The article discusses the development of unified methods and software tools for processing information resources. The models of information resource processing are proposed. A new approach to application and implementation of business processes is formulated.
Key words: content, ontology, information resource, business-process, content management system, content lifecycle.

Література – 33