Бойко Н. І. Еволюція побудови архітектур інформаційних систем. Перспективи розвитку “хмарної” архітектури

УДК 004.7

Н. І. Бойко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЕВОЛЮЦІЯ ПОБУДОВИ АРХІТЕКТУР ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ “ХМАРНОЇ” АРХІТЕКТУРИ

© Бойко Н. І., 2015

Обґрунтовано теоретичні положення, запропоновано методичні та практичні рекомендації для підвищення дієвості функціонування інформаційної системи. Проаналізовано основні моделі побудови інформаційних систем, наведено переваги та недоліки розподілених та централізованих корпоративних інформаційних систем. Обґрунтовано методологію формування інформаційних потоків для їх застосування в “хмарних обчисленнях”. Аналізується сервісно-процесний підхід до організації інформаційних потоків у “хмарі”. Обґрунтовано доцільність використання “хмарних обчислень” для ефективної роботи бізнес-структур.
Ключові слова: система, інформаційний потік, інформаційні процеси, “хмарні обчислення”, корпоративні інформаційні системи, інформаційна технологія.

In the article the theoretical principles are outlined, methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system are proposed. The analysis of the main models of building information systems is carried out. The advantages and disadvantages of distributed and centralized corporate information systems are given. Methodology of forming of information flows for their use in “cloud computing” is grounded Analyzes the service-process approach to organizing information flow in “the cloud.” The feasibility of using “cloud computing” for effective work of businesses is substantiated.
Key words: system, information flow, information processes, “cloud computing,” corporate information systems, information technology.

Література – 23