Захарія Л. М. Алгебро-алгоритмічні підходи до опису предметних областей та синтезу програмних середовищ для них 376 Розширені англомовні анотації

УДК 004.4’22

Л. М. Захарія
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПИСУ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ ТА СИНТЕЗУ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ НИХ

© Захарія Л. М., 2015

Наведено основні алгебро-алгоритмічні підходи (назвемо алгеброю алгоритміки -<АА>) та інструментальні засоби її підтримки. <АА> – перспективний напрям української алгебро-кібернетичної школи, започаткованої академіком В. М. Глуш¬ковим, пов'язаний із розробленням систем алгоритмічних алгебр (САА) і синтезатора програм за їх алгебраїчними описами. Першим таким синтезатором є синтезатор Мультипроцесист, який у світлі сучасних досліджень можна вважати однією з перших систем породжувального програмування. Розглянуто алгебраїчний аппарат представлення алгоритмів та структур даних, налаштування його для представлення знань різних предметних областей, засоби алгебраїчних перетворень алгоритмічних знань та автоматизованого встановлення алгоритмічного взаємозв’язку між спорідне¬ними предметними областями. Клони різних алгоритмічних представлень алгоритмів та структур даних задають єдиний алгебраїчний підхід у представленні алгоритмів, даних, баз даних.
Ключові слова: породжувальне програмування, алгебра алгоритмів та програм, схеми алгоритмів, середовища автоматизованого алгебраїчного програмування, системи алгоритмічних алгебр, клони.

The article is devoted to basic algebraic-algorithmic approach (call algorithmics algebra - ) and tools support. - Ukrainian promising direction algebraic-cyber school launched an academician V. Glushkov associated with the development of algorithmic algebras (SAA) and software synthesizer on their algebraic description. The first such Multi-procetyst synthesizer is a synthesizer, which in light of current research can be considered as one of the first systems of generative programming. Considered apparatus algebraic representation of algorithms and data structures, setting it to represent different domains of knowledge, means of algebraic manipulations algorithmic knowledge and establish automated algorithmic relationship between related subject areas. Clones various algorithmic representations of algorithms and data structures set single algebraic approach to the representation of algorithms, data, databases.
Key words: generating programming algorithms and algebra programs, schemes algorithms environment of algebraic programming system of algorithmic algebras clones.

Література – 9