Алєксєєва К. А., Берко А. Ю., Висоцька В. А. Інформаційна технологія управління Web-ресурсом на основі нечіткої логіки

УДК 004.738.5

К. А. Алєксєєва1, А. Ю. Берко2, В. А. Висоцька3
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності,
2кафедра загальної екології та екоінформаційних систем,
3кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ WEB-РЕСУРСОМ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

© Алєксєєва К. А., Берко А. Ю., Висоцька В. А., 2015

Запропоновано метод управління контентом як етап його життєвого циклу, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки. Метод управління контентом описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом. У статті описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комерційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик. Розроблено процедури зменшення рівня неповноти та неточності характеристик проекту на основі нечіткої логіки. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання web-ресурсів та реалізувати підсистему управління контентом. Завдання управління контентом: формування та ротація оперативних і ретроспективних баз даних; персоналізація роботи користувачів, збереження персональних запитів користувачів і джерел, ведення статистики роботи; забезпечення пошуку в базах даних; генерація вихідних форм; інформаційна взаємодія з іншими базами даних; формування та опрацювання web-ресурсу. Підсистема управління контентом реалізована з його кешуванням (генерує сторінку один раз; надалі вона завантажується з кешу, який оновлюється автоматично після закінчення деякого терміну або внесення змін до певних розділів web-ресурсу, або за командою адміністратора) або інформаційних блоків (збереження блоків на етапі редагування web-ресурсу та збирання сторінки з цих блоків у разі запиту користувача).
Ключові слова: web-проект, управління проектами, невизначеність даних, прийняття проектних рішень, web-ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, інтернет-маркетинг, нечіткі дані, нечітка логіка.

The method of content management as its life cycle stage based on fuzzy logic is proposed. The method of content management describes the commercial Web resources forming and automation technology that simplifies the content management. Ways and procedures of project decision making in management of commercial web-projects under conditions of incomplete and inaccuracy of some are described in the paper. Principal factors of project decision making were analyzed, reasons and nature of project characteristics of incomplete and inaccuracy are defined. Procedures for reducing project characteristics of incomplete and inaccuracy levels based on fuzzy logic are developed. The proposed method gives an opportunity to create an instrument of web resources processing and to implement the subsystem of content management. Tasks of content management are: operational and retrospective database formation and rotation; the user experience personalization; personal user queries and sources storing; operation statistics analysis; search providing in database; initial forms generation on information resources; information interaction with other databases; Web resource formation and processing. Content management subsystem is implemented through its caching (generates a page once; then it is several times faster loaded from the cache, which is updated automatically after a certain period of time or when making changes to specific sections of a Web resource, or by administrator command) or information blocks formation (blocks conservation in the Web resources editing stage and page collection from these blocks at the user’s request).
Key words: project, project management, data uncertainty, project decision making, web resources, commercial content, content analysis, internet marketing, fuzzy data, fuzzy logic.

Література – 25.