Буров Є. В., Пасічник В. В. Програмні системи на базі онтологічних моделей задач

УДК 004.89;004.048;004.416.3

Є. В. Буров, В. В. Пасічник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ НА БАЗІ ОНТОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАДАЧ

© Буров Є. В., Пасічник В. В., 2015

Розглянуто застосування онтологічних моделей задач для побудови програмних систем, здатних адаптуватися до зміни стану предметної області. Розроблено математичну формалізацію подання та опрацювання знань у системі, архітектуру та принципи функціонування програмної системи на базі онтологічних моделей. Розглянуто методи використання онтологічних моделей для розв’язання практичних задач. Проаналізовано переваги застосування онтологічних моделей порівняно з традиційним підходом до побудови програмних систем та розроблено формули для оцінювання їх переваг. Розроблено програмний інструментальний засіб для побудови та моделювання програмних систем на основі онтологічних моделей задач.
Ключові слова: онтологія, онтологічна модель, програмна система, адаптація.

The increased mobility of business processes today relies on extensive use of software and in turn puts high demands on the quality of software and its ability to be quickly and accurately adapted to the changes in the business environment. A promising approach to solving the problem of adapting the software to changes in its operational environment is the use of ontological modeling. In the article the theoretical principles of knowledge representation and processing in software based on ontological task models were developed. A formal model of knowledge representation was built. The method of using ontological task models for automated testing of nightly software builds was developed. This method also demonstrates the organization of models interaction in the multistage business process of automated testing.
Key words: ontology, ontological model, software system, adaptation.

Література – 21.