Гасько Р. В., Висоцька В. А., Чирун Л. Б. Інформаційна система аналізу психологічного стану особистості

УДК 004.738.5

Р. В. Гасько, В. А. Висоцька, Л. Б. Чирун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ

© Гасько Р. В., Висоцька В. А., Чирун Л. Б., 2015

Розроблено систему для аналізу психологічного та емоційного стану особистості. Метою є оцінювання особистості за допомогою соціальних мереж та визначення практичних рекомендацій. Проаналізовано системи оцінювання даних, досліджено проблематику цього напряму та актуальність створення цієї системи. Наведено діаграми, які описують структуру та логіку функціонування системи. Здійснено опис системних вимог згідно з методологією RUP та створено прототип програми, який моделює діяльність системи аналізу особистості.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук.

A system for the analysis of the psychological and emotional state of the individual is developed. The aim is to assess the individual through social networks and the practical recommendations. The analysis of assessment data, the problems of this area and the relevance of the system were studied. The diagrams are developed that describe the structure and logic of the system. Description of system requirements according to RUP methodology was done and a prototype application that simulates the activity of individual analysis system was created.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search.

Література – 30.