Євланов М. В., Васильцова Н. В., Панфьорова І. Ю. Моделі та методи синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи

УДК 004.896

М. В. Євланов, Н. В. Васильцова, І. Ю. Панфьорова
Харківський національний університет радіоелектроніки

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СИНТЕЗУ ОПИСУ РАЦІОНАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

© Євланов М. В., Васильцова Н. В., Панфьорова І. Ю., 2015

Розглянуто моделі та методи, використання яких дає змогу розв’язати задачу синтезу опису архітектури інформаційної системи. Розроблено метод синтезу варіантів опису архітектури інформаційної системи. Запропоновано теоретико-ігрову модель синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи. Розглянуто особливості використання синтезованого опису для визначення проектних обмежень.
Ключові слова: інформаційна система, архітектура, вимога, ІТ-послуга, семантична мережа.

This paper describes the models and methods, the use of which can solve the problem of synthesis of architecture description of information system. The method of synthesis of options of architecture description of information system was developed. A game-theoretical model describing the synthesis of rational architecture describe of information system. Features of using synthesized description to determine project constraints are described.
Key words: information system, architecture, requirement, IT-accommodation, seman¬tic network.

Література – 24.