Камінський Р. М., Бігун Г. В. Побудова рекурентних діаграм коротких часових рядів засобами MS Excel

УДК 519.7

Р. М. Камінський, Г. В. Бігун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПОБУДОВА РЕКУРЕНТНИХ ДІАГРАМ КОРОТКИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЗАСОБАМИ MS EXСEL

© Камінський Р. М., Бігун Г. В., 2015

Розкрито поняття рекурентної діаграми як матриці близькості між зобра¬жальними точками фазового портрета на фазовій площині для коротких часових рядів. Наведено формули побудови рекурентних діаграм та результати застосування запропонованого методу побудови рекурентних діаграм у середовищі табличного процесора MS Exсel. Як ілюстративний матеріал використано три типи сигналів: гармонічний, меандр і трикутний та ці самі сигнали з накладеним на них рівномірно розподіленим шумом. Результати мають істотне практичне значення, оскільки метод рекурентних діаграм ще не набув поширення в Україні, проте легко реалізується в табличному середовищі.
Ключові слова: нелінійна динаміка, часові послідовності, рекурентні діаграми, матриця близькостей, MS Exсel.

The recurrence plot concept was disclosed as a proximity matrix between phase space depicting points on phase area for time series. Recurrence plots construction equations and application results of suggested method are given in the MS Excel. Three types of signals: harmonic, meanders, triangular are used as a graphical material and even noise distribution is imposed on this signals. Results have significant practical value, because recurrence plots method is not widely spread in Ukraine, however it is easy to implement in spreadsheet.
Key words: nonlinear dynamics, time series, recurrence plots, proximity matrix, MS Excel.

Література – 15.