Левус Є. В., Шалак М. І., Вітоль О. Я. Аналіз ефективності аспектно-орієнтованої реалізації для забезпечення супроводу системи клієнт-серверної архітектури

УДК 004.03

Є. В. Левус, М. І. Шалак, О. Я. Вітоль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АСПЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУПРОВОДУ СИСТЕМИ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ АРХІТЕКТУРИ

© Левус Є. В., Шалак М. І., Вітоль О. Я., 2015

Розглянуто аспектно-орієнтоване програмування як метод інженерії програмного забезпечення для підвищення супроводжуваності клієнт-серверних програмних систем. Наведено результати перепроектування раніше створеної системи на основі об’єктно-орієнтованої технології з метою локалізації наскрізної функціональності. Використано відповідні метрики коду для порівняння ефективності об’єктно-орієнтованої та аспектно-орієнтованої реалізацій цієї системи. Виявлено найбільш та найменш ефективні аспектно-орієнтовані реалізації функціональності клієнт-серверної системи.
Ключові слова: супровід програмного забезпечення, модуль системи, об’єктно-орієнтоване програмування, аспектно-орієнтована реалізація, клас, аспект, наскрізна функціональність, метрика коду, індекс супроводжуваності.

In this article an aspect-oriented programming is considered as a software engineering method for providing maintenance of client-server software systems. The results of redesign system from object-oriented to aspect-oriented by separation of cross-cutting functionality are shown. The relevant code metrics are used to compare object-oriented and aspect-oriented implementations of the system. There have been detected the most and the least effective aspect-oriented implementations of functionality of the client-server system.
Key words: software maintenance, system module, object-oriented programming, aspect-oriented implementation, class, cross-cutting functionality, code metric, maintainability index.

Література – 20.