Пасічник В. В., Шестакевич Т. В. Інформаційно-технологічний супровід особистісно-орієнтованого навчання як домінантна освітня тенденція

УДК 004.942

В. В. Пасічник, Т. В. Шестакевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

Інформаційно-технологічний супровід особистісно-орієнтованого навчання ЯК домінантна освітня тенденція

© Пасічник В. В., Шестакевич Т. В., 2015

Досліджено особливості сучасного розуміння освіти як учнецентрованого та студентоцентрованого навчання, зорієнтованого на результат. Індивідуалізація нав¬чання повинна враховувати психофізичний розвиток особи, її здібності та особливі освітні вимоги для забезпечення сприятливих умов усебічного розвитку. Запропоновано концепт поняття індивідуального освітнього маршруту особистісно-орієнтованого навчання впродовж життя, індивідуальної навчальної траєкторії, інформаційно-комунікаційних засобів інклюзивного навчання. Проаналізовано особливості застосування інформаційно-комунікаційних засобів для супроводу інклюзивного навчання як різновиду особистісно-орієнтованого навчання. Викладено основні вимоги до дорадчої системи інформаційно-технологічного супроводу особистісно-орієнтованого навчання, визначено основних учасників такого процесу. Дорадча система особистісно-орієнтованого інклюзивного навчання дає змогу полегшити роботу учасників такого процесу та вдосконалити його.
Ключові слова: навчання впродовж життя, особистісно-орієнтоване навчання, індивідуальний освітній маршрут, індивідуальна навчальна траєкторія, інклюзивне навчання, інформаційно-комунікаційні засоби інклюзивного навчання, інформаційно-технологічний супровід, дорадчі системи.

The features of the modern understanding of education as a learning-centered result-oriented learning are described. The learning individualization takes into account the psycho-physical development of the person, its abilities and special educational requirements in order to ensure favorable conditions for the full development of the personality. The concepts of individual educational route of student-centered learning throughout life, the individual educational trajectory, and the information-communication tools for inclusive teaching were proposed. The features of use of information and communication tools to support inclusive education as a form of learner-centered learning were analyzed. The main requirements for recommender systems of information technology support of learner-centered education were outlined, and the main participants of this process were identified. The recommender system of learner-oriented inclusive education gives the opportunity to facilitate the work of participants of this process and to make improvements.
Key words: lifelong learning, learner-centered learning, individual educational route, individual learning trajectory, inclusive education, information and communication tools of inclusive education, information and technological support, recommender systems.

Література 42