Тавров Д. Ю., Чертов О. Р. Забезпечення групової анонімності як задача пошуку потоку в мережі мінімальної вартості

УДК 004.9:004.62

Д. Ю. Тавров, О. Р. Чертов
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
кафедра прикладної математики

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУПОВОЇ АНОНІМНОСТІ ЯК ЗАДАЧА ПОШУКУ ПОТОКУ В МЕРЕЖІ МІНІМАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ

© Тавров Д. Ю., Чертов О. Р., 2015

Показано, що задачу забезпечення групової анонімності даних можна розглядати як узагальнену задачу пошуку потоку мінімальної вартості в мережі, на архітектуру якої накладено нечіткі обмеження. Для розв’язання цієї задачі запропоновано нову інформаційну технологію. Результати застосування технології проілюстровано за допомогою прикладу на основі реальних даних.
Ключові слова: групова анонімність даних, мікрофайл, інформаційна технологія.

In the paper, it is shown that the task of providing group anonymity can be treated as a generalized minimum cost flow problem, where fuzzy restrictions are imposed on the network architecture. To solve this task, a novel information technology is proposed. Results of applying this technology are illustrated with a real data based example.
Key words: data group anonymity, microfile, information technology.

Література 24