Цмоць І. Г., Скорохода О. В., Кісь Я. П. Синтез інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством

УДК 004.896

І. Г. Цмоць, О. В. Скорохода, Я. П. Кісь1
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління,
1кафедра інформаційних систем та мереж

СИНТЕЗ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

© Цмоць І. Г., Скорохода О. В., Кісь Я. П., 2015

Розроблено базову чотирирівневу структуру ІАСУ підприємства та вибрано такі принципи її побудови: системності, змінного складу обладнання, модульності, відкритості, сумісності, розвитку, комплексу базових проектних рішень та ієрархічності. Показано, що синтез структури ІАСУ підприємства потребує системного аналізу, дослідження наявних реалізацій ІАСУ, аналізу взаємодії в єдиному інформаційному просторі підприємства бізнес-процесів, технічної підготовки й управління виробництвом і дослідження напрямів розвитку ІАСУ. Запропоновано синтез ІАСУ підприємства здійснювати на основі інтегрованого підходу та компонентно-ієрархічної технології, яка передбачає поділ процесу розроб¬лення на ієрархічні рівні та види програмного та апаратного забезпечення.
Ключові слова: ІАСУ, системна інтеграція, компонентно-ієрархічна технологія, модульність.

The basic 4-level structure of IACS of company has been developed. Following principles of its construction have been selected: consistency, variable composition of equipment, modularity, transparency, compatibility, development, set of basic design solutions and hierarchy. It was shown that the synthesis of IACS structure of company requires system analysis, study of existing implementations of IACS, analyzing interactions in a single information space of the enterprise business processes, technical training and production management and research of directions of IACS development. It has been proposed to implement synthesis of IACS of company based on an integrated approach and component-hierarchical technology which envisages division of the development process into hierarchical levels and types of software and hardware.
Key words: IACS, system integration, component-hierarchical technology, modularity.

Література 9