Лозинська О. В. Процеси інформаційної технології перекладу української жестової мови на основі граматично доповненої онтології

УДК 004.912

О. В. Лозинська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОЦЕСИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ НА ОСНОВІ ГРАМАТИЧНО ДОПОВНЕНОЇ ОНТОЛОГІЇ

© Лозинська О. В., 2015

Підсумовано доробок автора з розв’язання задачі перекладу української жестової мови. Відомі лінгвістичні моделі та методи перекладу порівняно з альтернативним підходом, який розробив автор для перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології. Запропоновано метод наповнення онтологій з використанням предметно-орієнтованих мов, що дало змогу розробити граматично доповнену онтологію. Описано метод перекладу на основі граматично доповненої онтології.
Ключові слова: українська жестова мова, машинний переклад, синсет, онтологія, граматично доповнена онтологія.

The article summarizes the author's contribution for translation Ukrainian sign language. We describe the model of translation used for foreign sign languages. Among these statistical models of translation, the rule-based translation models and ontology-based models are described. These models are compared with the alternative approach for translation Ukrainian sign language using grammatically-augmented ontology. The method of filling ontologies using domain-specific languages, allowing us to develop a grammatically- augmented ontology is described.
Key words: Ukrainian sign language, machine translation, synset, ontology, grammatically-augmented ontology, domain specific language.

Література 18