Андруник В. А., Висоцька В. А., Чирун Л. В. Проект розроблення та впровадження системи електронної контент-комерції

УДК 004.738.5

В. А. Андруник1, В. А. Висоцька1, Л. В. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення

ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Андруник В. А., Висоцька В. А., Чирун Л. В., 2015

Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонована модель дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції (СЕКК) та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу комерційного контенту. Процес проектування та створення СЕКК за результатами інтернет-маркетингу є ітеративним і містить низку етапів від аналізу, проектування, розроблення плану до створення прототипу й експериментальних випробувань, починаючи з формування специфікацій, верстання, створення шаблону контенту, формування контенту та його подальшого розміщення згідно зі структурою сайта. На початкових етапах до визначення функціональних вимог і до початку процесу розроблення до процесу залучають кінцевих користувачів за допомогою листів опитування, альтернатив проектування і прототипів різного ступеня готовності. Без значних зусиль збирають цінну інформацію, одночасно викликаючи у користувачів відчуття безпосередньої участі в процесі проектування та завойовуючи їх довіру. У статті проаналізовано способи та моделі послідовності опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та виділено основні закономірності переходу від процесів формування комерційного контенту до його реалізації. Створено формальну модель систем електронної комерції, що дало змогу реалізувати етапи життєвого циклу комерційного контенту. Розроблено формальні моделі опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, що дало змогу створити узагальнену типову архітектуру системи електронної контент-комерції. Запропоновано узагальнену типову архітектуру цієї системи, що дало змогу реалізувати процеси формування, управління та реалізації комерційного контенту. На основі аналізу базових задач систем електронної контент-комерції (СЕКК) проаналізо¬вано та узагальнено інструментальні засоби, інформаційні технології та програмне забезпечення для побудови таких систем. Розроблено функціональну схему СЕКК із підсистемами опрацювання інформаційних ресурсів. Детально описано загальну архітектуру, завдання та принципи реалізації СЕКК. Описано функціональні елементи системи згідно з ГОСТ 24.204.80, ГОСТ 24.201-79, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 34.602-89, IEEE Std 1233, 1998 Edition, IEEE Std 830-1998. Розроблено програмні засоби формування, управління та супроводу контенту. Подано програмні реалізації розроблених СЕКК із підсистемами опрацювання інформаційних ресурсів для організації е-комерції в інтернет-газетах та інтернет-журналах. Запропоновано функціонально-логістичний метод опрацювання контенту як етап життєвого циклу контенту. Метод опрацювання комерційного контенту описує процеси формування та рубрикації електронних дайджестів і спрощує технологію управління комерційним контентом. У роботі проаналізовано основні проблеми функціональних сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів та реалізувати СЕКК.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

In the given article the main problems of electronic content commerce and functional services of commercial content processing are analyzed. The proposed model gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic content commerce systems (ECCS) and to implement the subsystem of commercial content formation, management and support. The process of ECCS design and creation as an Internet marketing result is iterative. It contains in its structure a number of stages (from the analysis, design and development of a plan to a prototype construction and experimental tests). The latter process begins with the specifications and layout formation, content template creation, content formation and its subsequent publishing according to the site’s structure. In the initial stages (before setting functional requirements and development process initiation) regular users are involved into the process through poll letters, alternative design and prototyping of varying degrees of readiness. Thus, valuable information is collected without much effort, along with both evoking users’ sense of direct involvement in the design process, as well as winning their trust. The paper analyzes sequence methods and models of information resources processing in electronic content-commerce systems. It also allocates the basic laws of the transition from commercial content formation to its implementation. The formal model of ECCS is created, which allows the implementation in phases of the commercial content lifecycle. The developed formal model of information resources processing in electronic content-commerce systems allows us to create a generalized typical architecture of ECCS. The generalized typical architecture of ECCS is proposed in the paper, which helps implement the processes of commercial content formation, management and realization. Based on the analysis of the basic tasks of electronic content commerce system (ECCS), instrumental means, information technologies and software for constructing of such systems have been analyzed and summarized in the article. ECCS functional diagram with information resources processing subsystems has been developed. The overall architecture, objectives and principles of ECCS realization were described in details. The functional elements of the system were described according to GOST 24.204.80, GOST 24.201-79, GOST 19.201-78, GOST 34.602-89, IEEE Std 1233, 1998 Edition, IEEE Std 830-1998. Software creation tools as well as management and maintenance of the content, and the software realizations of developed ECCS with information resources processing subsystems to set up e-commerce in online newspapers and journals are also presented in the article. The functional logistic method of content processing as the content life cycle stage is proposed in the given article. The method of commercial content processing describes the information resources formation and rubrication processes and simplifies the commercial content management. In the given article the main problems of functional services of commercial content processing are analyzed. The proposed method gives an opportunity to create means of information resources processing and to implement the commercial ECCS.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce system.

Література 21