Петрович Й. М. Розвиток промислових підприємств шляхом модернізації та їх кадрове забезпечення

УДК 658.589.005

Й. М. Петрович
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЇХ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Петрович Й. М., 2016

Висвітлено важливість модернізації підприємств в умовах прискореного науково-технічного прогресу та жорсткої конкуренції на зовнішніх і внутрішніх ринках. Показано, що тільки ті промислові підприємства здатні ефективно функціонувати, які оновлюють свою матеріально-технічну базу, особливо технологічне устаткування, оскільки старе і зношене не дає змоги застосовувати новітні технології.
Модернізація промислових підприємств однозначно насамперед спрямована на оновлення їхніх основних виробничих фондів, що є важливою передумовою застосування новітніх технологій, освоєння яких під час виробництва дає змогу виготовляти продукцію з інноваційним наповненням і високою доданою вартістю, що забезпечує її конкурентоспроможність на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Вирішення цього вкрай важливого завдання для українських промислових підприємств потребує належного їх забезпечення не тільки технічними засобами, а й
у необхідній кількості робітниками високого фахового рівня, здатних ефективно використовувати технічні переваги модернізаційних промислових підприємств. У цьому контексті ставиться завдання докорінного поліпшення підготовки кадрів професійно-технічними закладами України, яких є в достатній кількості. Для вирішення поставлених перед цими закладами завдань необхідно значно поліпшити їхню матеріально-технічну базу, звернути увагу на якісне формування викладацького складу таких закладів, залучати до підготовки фахівців провідних промислових підприємств, які здійснили модернізацію і забезпечені робітниками високого рівня кваліфікації.
Ключові слова: модернізація, інновація, потенціал, ефективність, мотивація, персонал, управління.

Yo. Petrovych
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
BY STREAMLINING THEIR STAFF

© Petrovych Yo., 2016

The article highlights the importance of modernization of enterprises in the conditions of rapid scientific and technological progress and fierce competition in the domestic and foreign markets. It is shown that only entrepreneurs can effectively function that modernizes its material base, especially technological equipment. It impossible to apply the latest technology using the old and worn-out equipment.
Modernization of manufacturing is uniquely intended to the upgrading of their fixed assets, which is an important prerequisite for the use of new technologies, development of which during production process enables to manufacture products with innovative content and high added value, ensuring its competitiveness in the domestic and foreign markets.
The solution to this extremely important task for Ukrainian industrial enterprises requires sufficient support them not only by technical means but also by the number of high professional level workers, which would be able effectively to use the technical advantages of the modernization of industrial enterprises. In this context, the task of radically improving the preparation of high-level specialists is established for professional and technical institutions in Ukraine. For solving these requirements before educational institutions it is necessary to upgrade their material and technical base, to pay attention to the quality of formation of the teaching specialists of the educational institutions, to involve practical experts from leading industrial manufactories who have already accomplished the modernization, high professional level workers.
Key words: modernization, innovation, competition, efficiency, motivation, personnel, management.

Література – 6